Teacher DashboardReview SHAYNIS! A fresh start to Loshon Hakodesh

SHAYNIS! A fresh start to Loshon Hakodesh

Student CCV Chapter 6 Plural Noun List
Test Score
CCV Chapter 11 Prepositions
Test Score
CCV Chapter 10 Preposition List
Test Score
CCV Chapter 29
Test Score
CCV Chapter 28
Test Score
CCV Chapter 27
Test Score
CCV Chapter 26
Test Score
CCV Chapter 25
Test Score
CCV Chapter 24
Test Score
CCV Chapter 23
Test Score
CCV Chapter 22
Test Score
CCV Chapter 21
Test Score
CCV Chapter 20
Test Score
CCV Preposition List Chapter 16
Test Score
ccv 29
Test Score
CCV Chapter 18
Test Score
CCV Chapter 17
Test Score
CCV Chapter 16 Advanced
Test Score
CCV Chapter 15
Test Score
CCV Chapter 14 Advanced
Test Score
CCV Chapter 14
Test Score
CCV Chapter 13 Advanced
Test Score
CCV Chapter 13
Test Score
CCV Chapter 11 Advanced
Test Score
CCV Chapter 11
Test Score
CCV Chapter 11
Test Score
CCV Chapter 10 Advanced
Test Score
CCV Chapter 10
Test Score
CCV Chapter 9 Advanced
Test Score
CCV Chapter 9
Test Score
CCV Chapter 8 Advanced
Test Score
CCV Chapter 8
Test Score
CCV Chapter 16
Test Score
CCV Chapter 15 Advanced
Test Score
CCV Chapter 7 Advanced
Test Score
CCV Chapter 7
Test Score
CCV Chapter 6 Advanced
Test Score
CCV Chapter 6
Test Score
CCV Chapter 5 Advanced
Test Score
CCV Chapter 5
Test Score
CCV Chapter 4
Test Score
Boris Malachevsky N/A 100% 100% 64% 83% 90% 70% 100% 87% N/A N/A N/A N/A 97% N/A N/A N/A 95% N/A N/A N/A N/A 100% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Daniel Belin N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Devorah Osofsky N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Dr. Chaya Bina Samuels N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Drew Simmons N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ilan Roth N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Malkiel Iskhakov N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Malkiel Iskhakov N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Moshe Cohen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Mrs. Mindy Simmons N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% N/A N/A N/A N/A N/A
Mrs. Rachel Yablonovsky N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Mrs. Rita Goldberg N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Nick Lamanna N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 91%
Reuven Yablonovsky N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A