Devarim 1 ?>

Devarim 1

Devarim set 1

devarim

title here

Shorashim 63-71 – Copy

Shorashim

Devarim Perek 1:19-46

CVL Words- Perek Alef

Devarim 1