NS 2/26 ?>

NS 2/26

Shorashim

2-2 2023/24

2-1 2023/24

Ashira Shorashim

2C He’Atid Shorashim

מילה – קמץ פתח שווא Vocabulary Ah and Shva

מילה – קמץ פתח שווא Vocabulary Ah and Shva

Number review

Reviewing numbers found in Perek hey

Shorashim – Copy – Copy

Milim Words 1-50 – Copy – Copy

Milim Words 1-55 – Copy