Vocab List #12 ?>

Vocab List #12

Ashira Shorashim

Vocab List #11

Chumash Test- Parshas Chayei Sarah- Perek Chaf Daled 24- Letargem (Translate)

Shorashim 3rd grade – list 4

Shorashim 3rd grade – list 3

Shorashim 3rd grade – list 2

Vocab List #10

Vocab List #9

Shorashim Fun