א-ת

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1אalef    
2בּbet    
3גgimmel    
4דdalet    
5הhey    
6וvav    
7זzain    
8חchet    
9טtet    
10יyod    
11כּkaf    
12לlamed    
13מmem    
14נnun    
15סsamech    
16עain    
17פּpey    
18צtzadi    
19קkuf    
20רresh    
21שshin    
22תtaf    
x