מה צריך בכתה


or press Enter
00:00:00
ספר
צבעים
דפים
עפרון
book
כרטיסים
paper
עט מאיר
מחק
pen
markers/crayons
מלון
dictionary
עט
siccors
earser
flashcards
pencile
highlighter
מספריים
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x