מה צריך בכתה


or press Enter
00:00:00
עט
כרטיסים
pencile
book
siccors
דפים
paper
earser
מחק
עפרון
pen
עט מאיר
dictionary
מלון
מספריים
markers/crayons
highlighter
צבעים
flashcards
ספר
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

Close
x