מה עושים בכתה


or press Enter
00:00:00
גוזרים
copying
sharpening
writing
מוחקים
earesing
listening
listening
standing
שומעים
cuting
מקשיבים
sitting
coloring
עומדים
צובעים
כותבים
מעתיקים
יושבים
מחדדים
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x