מה עושים בכתה


or press Enter
00:00:00
cuting
מוחקים
צובעים
listening
כותבים
sitting
sharpening
מעתיקים
earesing
listening
מחדדים
יושבים
שומעים
copying
גוזרים
standing
מקשיבים
writing
coloring
עומדים
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

Close
x