ספר למה 5


or press Enter
00:00:00
יֶלֶד
זֹאת
tomorrow
עֵינָיִים
נִיָיר
paper
עַל יַד
eyes
Boy
חֲבָרִים
this (f)
next to
הַבַּיְתָה
Friends
כִּיתָה
Class
to home
now
עַכְשָׁיו
מָחָר
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x