:ברכות – דף מו: – דף נא – Pages 1-2

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1אלמאwe see    
2ואמר ריב"ל - ואמר ר' יהושע בן לויand ר' יהושע בן לוי says    
3אלא אימאrather say    
4מצטרפיןthey can combine    
5בעאי מיניה מרב יהודהI asked ר' יהודה    
6לא שנאit is not different    
7שפיר עבדתyou did good    
8התם טעמא מאיThere what is the reason?    
9ואיהו סברand he holds    
10והכי הלכתאand this is the הלכה    
11ויש שרוצים לומרand some want to say    
12דהרי לעיל נמיbecause earlier also    
13איכא בינייהוthe difference between them is    
14מניןHow do we know?    
15זוthis is    
16אמרת קל וחומרyou can say a קל וחומר    
17לא כל שכןisn’t it certainly?    
18תלמוד לומרthe פסוק says    
19מאי קמ"ל - מאי קא משמע לןWhat does he teach us?    
20חדא זימנאone time    
21לומרto say    
22אי הכיif so    
23משום דהויא להbecause it is    
24ה"ה - הוא הדיןit is also so    
25איידיsince    
26הכי קאמרthis is what he meant to say    
27יתיבhe sat    
28קמיהin front of    
29    
x