ביאורי מילים בארמית סוגיית חתרה

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1חתרהחפרה בור מתחת למשהו מסוים    
2מאימה    
3היכי דמיבאיזה מקרה מדובר    
4אילימאאִם נֹאמַר    
5כיכאשר    
6אמאימדוע    
7ה"ל הוה ליה    
8הוה ליההיה לו    
9למעיבדלעשות    
10תחלתו בפשיעה וסופו באונסתחלת המקרה היה כאשר אדם פשע ולא שמר כראוי אך לבסוף ההיזק קרה באונס ללא קשר לשמירת האדם    
11הניחא למ"ד (למאן דאמר) אלא למ"דהדין מובן לפי הדעה שאומרת... אבל לפי הדעה שאומרת... מה יש לה לומר? מובא כאשר נוצרת שאלה לפי דעה אחת בעוד לפי הדעה השניה הכל מיושב    
12איכאיש    
13למימרלומר    
14מתניתיןמשנתינו    
15איתמרנאמר    
16אסיפאעל סוף המשנה    
17לא מבעיאלא צריך (לומר)    
18היכאהיכן    
19נמיגם    
20מהו דתימאהייתי אומר    
21הויא לההייתה לו    
22קמ"לקא משמע לן    
23קא משמע לןבא להשמיע לנו    
24מ"טמאי טעמא    
25מאי טעמאמה הטעם    
26ליהלו    
27דש    
28מידע ידעתאתה יודע    
29דשבקתהשהשארת אותה    
30בחמהבשמש    
31טצדקאאפשרות    
32דאית להשיש לה    
33עבדאעושה    
34ונפקאויוצאת    
35פשיטאפשוט    
36דאפקוהשהוציאוה    
37קיימא לההיא קיימת    
38ברשותייהוברשות שלהם    
39לכל מילילכל הדברים    
40לא צריכאלא צריך    
x