ביאורי מילים בארמית סוגיית חתרה


or press Enter
1/40
חתרה
חפרה בור מתחת למשהו מסוים
2/40
מאי
מה
3/40
היכי דמי
באיזה מקרה מדובר
4/40
אילימא
אִם נֹאמַר
5/40
כי
כאשר
6/40
אמאי
מדוע
7/40
ה"ל
הוה ליה
8/40
הוה ליה
היה לו
9/40
למעיבד
לעשות
10/40
תחלתו בפשיעה וסופו באונס
תחלת המקרה היה כאשר אדם פשע ולא שמר כראוי אך לבסוף ההיזק קרה באונס ללא קשר לשמירת האדם
11/40
הניחא למ"ד (למאן דאמר) אלא למ"ד
הדין מובן לפי הדעה שאומרת... אבל לפי הדעה שאומרת... מה יש לה לומר? מובא כאשר נוצרת שאלה לפי דעה אחת בעוד לפי הדעה השניה הכל מיושב
12/40
איכא
יש
13/40
למימר
לומר
14/40
מתניתין
משנתינו
15/40
איתמר
נאמר
16/40
אסיפא
על סוף המשנה
17/40
לא מבעיא
לא צריך (לומר)
18/40
היכא
היכן
19/40
נמי
גם
20/40
מהו דתימא
הייתי אומר
21/40
הויא לה
הייתה לו
22/40
קמ"ל
קא משמע לן
23/40
קא משמע לן
בא להשמיע לנו
24/40
מ"ט
מאי טעמא
25/40
מאי טעמא
מה הטעם
26/40
ליה
לו
27/40
ד
ש
28/40
מידע ידעת
אתה יודע
29/40
דשבקתה
שהשארת אותה
30/40
בחמה
בשמש
31/40
טצדקא
אפשרות
32/40
דאית לה
שיש לה
33/40
עבדא
עושה
34/40
ונפקא
ויוצאת
35/40
פשיטא
פשוט
36/40
דאפקוה
שהוציאוה
37/40
קיימא לה
היא קיימת
38/40
ברשותייהו
ברשות שלהם
39/40
לכל מילי
לכל הדברים
40/40
לא צריכא
לא צריך
Show Instructions

You may review the deck of Flash Cards in one of three modes (select on the left side):

  1. Full Card – to view all of the information about the Hebrew Terms provided by your teacher;
  2. Hebrew Term – to view the Hebrew term from the list your class is studying; or
  3. Definition – to view the definition of the Hebrew term your class is studying.

The buttons on the right side control how you flip the virtual Flash Cards after you selected a mode. By clicking on Flip Card Over while in the Hebrew Term or Definition mode, just like with a real deck of flash cards, you will reveal the definition or term you are expected to learn. You can move back and forth through the deck of Flash Cards by using the arrow controls. As you learn the words in the deck, you may remove cards by selecting Remove Card from Deck, to only review the cards you find difficult. To restore all of the cards you removed from the deck, select Restore Cards.

Close
x