ביאורי מילים בארמית סוגיית חתרה


or press Enter
00:00:00
לכל הדברים
תחלתו בפשיעה וסופו באונס
אמאי
לכל מילי
פשיטא
בא להשמיע לנו
פשוט
באיזה מקרה מדובר
היכי דמי
בחמה
אִם נֹאמַר
גם
קא משמע לן
כי
כאשר
תחלת המקרה היה כאשר אדם פשע ולא שמר כראוי אך לבסוף ההיזק קרה באונס ללא קשר לשמירת האדם
בשמש
אילימא
מדוע
נמי
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x