ביאורי מילים בארמית סוגיית חתרה


or press Enter
00:00:00
מאי טעמא
נמי
לא צריך (לומר)
הייתה לו
בחמה
הוה ליה
מה הטעם
מה
איכא
לו
לא מבעיא
יש
ה"ל
הוה ליה
ליה
בשמש
מאי
הויא לה
היה לו
גם
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

Close
x