מלכים א פרק ב


or press Enter
00:00:00
איזה תפקיד מקבל בניהו בן יהוידע
להחזיק בקרנות המזבח
מי הורג את אדניהו
למה שלמה ל הורג את אביתר
את מי הורג יואב
מה התפקיד שלוקח שלמה מאביתא
מה שלמה צריך לתת להם
לאן שולח שלמה את אביתר
להיות כהן
להיות אחראי על הצבא
מה אדניהו ביקש מ בת שבע
למה שלמה צריך להשאיר את בני ברזילאי בחיים
כי הוא היה כהן אצל דוד
בניה בן יהוידע
את אבנר בן נר ועמשא בן יתר
ענתות
כי הם עשו איתו חסד שדוד ברח
אוכל
שתבקש את אבישג השונמית לו לאישה
לאן בורח בורח
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x