פרשת וישב, פרק ל”ז פסוקים ה-י


or press Enter
Show Instructions
  • Arrow keys to move.
  • Spacebar to fire.
Close
x