סופיות 1


or press Enter
00:00:00
y'all will learn
תסלחו
יסלחו
למדנו
סלחו
they forgave
they will forgive
we forgave
we learned
למדו
סלחנו
they will learn
ילמדו
they learned
y'all will forgive
תלמדו
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

Close
x