דני ושירי הולכים הביתה

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1הוֹלֵךְwalk/go (b)    
2 הוֹלֶכֶתwalg/go (g)    
3 הוּאhim    
4 הוֹלְכִיםwalk/go (b)( p)    
5 בּוֹאִיcome (g)    
6 שֶׁלִּיmine    
7אוֹטוֹבּוּסbus    
8 פּוֹחֶדֶתscared (g)    
9הִיאshe    
10נֶהָגdriver    
11הֵםthey    
12לַעֲזֹר לִיto help me    
13עוֹלֶהgo up (b)    
14נוֹסֵעַride (B)    
15 יוֹרֶדֶתgoes down (g)    
16יוֹרְדִיםgoes down (b)(p)    
17פּוֹתֵחַopen (b)    
18 שֶׁלָּנוּours (b)(p)    
19לָנוּfor us    
x