פעלים בסיסי


or press Enter
00:00:00
Eats
Sleeps
Drinks
יָשֵׁן/יֶשְׁנָהּ
הוֹלֵךְ/הוֹלֶכֶת
אוֹכֶל /אוֹכֶלֶת
Lives
גָּר/גָּרָה
שׁוֹתֶה/שׁוֹתָה
Walks / Goes
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

x