ראשי תיבות וקיצורים


or press Enter
00:00:00
אדון נכבד
אמר לו
עכו"ם
יום כיפורים
א"ל
עשרת ימי תשובה
א"נ
עשי"ת
עש"ק
יו"ט
ערב שבת קודש
עובדי כוכבים ומזלות
צה"ל
יום טוב
צבא הגנה לישראל
בית רפואה
בי"ס
בית ספר
בי"ר
יו"כ
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

x