סדר היום


or press Enter
00:00:00
sings
wakes up
wash
wears
שר
מתעורר
מתלבש
walks
כותב
reads
asks
eats
הולך
אוכל
לומד
writes
רוחץ
קורא
learns
שואל
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x