סדר היום


or press Enter
00:00:00
הולך
writes
שר
sings
רוחץ
wash
asks
מתעורר
לומד
אוכל
eats
מתלבש
wears
wakes up
קורא
walks
כותב
reads
learns
שואל
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

Close
x