ביטויים עם המילה לשון


or press Enter
00:00:00
לשון נקיה
לשון הפוכה
לשון אש
רכילות- לדבר על מישהו אחר
להבה של אש
אמר דבר שלא רצה לומר
דבש וחלב תחת לשונו
דיבר לא יפה
לשון אם
חרץ את לשונו
מאריך לשון
לשון יפה שאין בה מילים לא נעימות
לשון סגי נהור
שפה שמדברים בבית ההורים
מדבר הרבה
נכשל בלשונו
קשה לו לדבר
לשון הרע
אומר דברים נעימים
כבד לשון
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x