תפילת השחר כ”ו עמוד ב


or press Enter
1/
למימרא
1/18
האם אנו אומרים?
2/
בקמייתא
2/18
בראשונה
3/
כמאן
3/18
כמו מי
4/
דלא צלי
4/18
שלא התפלל
5/
דמי
5/18
דומה / נחשב
6/
איתמר
6/18
נאמר בבית הדרש
7/
קשיא
7/18
זה קשה
8/
ורמינהו
8/18
ומקשים
9/
ומהדרינן ליה
9/18
ומחזירין אותו
10/
תניא כוותיה
10/18
יש ברייתא כמותו
11/
איבעיא להו
11/18
הסתפקו בבית המדרש
12/
קמא
12/18
הראשון
13/
תא שמע
13/18
בו ותשמע רעיה
14/
נימא תיהוי תיובתיה
14/18
אולי זאת תיהיה סתירה
15/
לעולם אימא לך
15/18
לעולם אומר לך / אתרץ לך
16/
ואסמכינהו
16/18
והסמיכו
17/
דאי לא תימא הכי
17/18
שאם לא תאמר כך
18/
מאן תקנה
18/18
מי תקן אותה?
Show Instructions

You may review the deck of Flash Cards in one of three modes (select on the left side):

  1. Full Card – to view all of the information about the Hebrew Terms provided by your teacher;
  2. Hebrew Term – to view the Hebrew term from the list your class is studying; or
  3. Definition – to view the definition of the Hebrew term your class is studying.

The buttons on the right side control how you flip the virtual Flash Cards after you selected a mode. By clicking on Flip Card Over while in the Hebrew Term or Definition mode, just like with a real deck of flash cards, you will reveal the definition or term you are expected to learn. You can move back and forth through the deck of Flash Cards by using the arrow controls. As you learn the words in the deck, you may remove cards by selecting Remove Card from Deck, to only review the cards you find difficult. To restore all of the cards you removed from the deck, select Restore Cards.

x