תפילת השחר כ”ו עמוד ב


or press Enter
00:00:00
נאמר בבית הדרש
והסמיכו
האם אנו אומרים?
דלא צלי
אולי זאת תיהיה סתירה
דמי
נימא תיהוי תיובתיה
כמאן
הראשון
לעולם אומר לך / אתרץ לך
איתמר
ואסמכינהו
זה קשה
כמו מי
דומה / נחשב
למימרא
שלא התפלל
לעולם אימא לך
קמא
קשיא
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

x