תפילת השחר כ”ו עמוד ב


or press Enter
00:00:00
זה קשה
ורמינהו
שלא התפלל
מאן תקנה
לעולם אימא לך
דמי
ואסמכינהו
והסמיכו
קשיא
בראשונה
דומה / נחשב
ומקשים
בקמייתא
תא שמע
למימרא
בו ותשמע רעיה
לעולם אומר לך / אתרץ לך
האם אנו אומרים?
דלא צלי
מי תקן אותה?
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

x