חברים בעברית 1 ״זאת אני״


or press Enter
00:00:00
יֵשׁ לִי
יוֹם הֻלֶדֶת
Hair
I am__years old (b)
Sister
I don't have
Birth Day
אָח
Brother
Eyes
עֵינַיִם
I am__years old (g)
שֵׂעָר
אֵין לִי
I have
אֲחוֹת
...אֲנִי בַּת
...אֲנִי בֵּן
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

x