החידה בהתחלת השנה


or press Enter
00:00:00
ילדים
בהצלחה
kids
כיתה
Teacher
מעטפה
מורה
envelope
classroom
good luck
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

x