החידה בהתחלת השנה


or press Enter
00:00:00
כיתה
ילדים
Teacher
מורה
classroom
kids
good luck
מעטפה
בהצלחה
envelope
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

x