פרשת וישלח

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 ארצה to the land    
2 צאן cattle    
3 מחנה camp    
4 חסדים kindness    
5 מכל from all    
x