הכתבה 1 2022


or press Enter
00:00:00
לוֹבֵש / לוֹבֶשֶת
eating
sitting
drawing
מְצַיֵר / מְצַיֶרֶת
שוֹתֶה / שוֹתָה
reading
רוֹאֶה / רוֹאָה
seeing
כּוֹתֵב / כּוֹתֶבֶת
הוֹלֵךְ / הוֹלֶכֶת
writing
קוֹרֵא / קוֹרֵאת
wearing
מְדַבֵּר / מְדַבֶּרֶת
יוֹשֵב / יוֹשֶבֶת
speaking
walking / going
drinking
אוֹכֵל / אוֹכֶלֶת
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

x