הכתבה 1 2022


or press Enter
00:00:00
reading
מְדַבֵּר / מְדַבֶּרֶת
כּוֹתֵב / כּוֹתֶבֶת
drawing
drinking
לוֹבֵש / לוֹבֶשֶת
eating
sitting
writing
יוֹשֵב / יוֹשֶבֶת
רוֹאֶה / רוֹאָה
wearing
seeing
קוֹרֵא / קוֹרֵאת
מְצַיֵר / מְצַיֶרֶת
שוֹתֶה / שוֹתָה
הוֹלֵךְ / הוֹלֶכֶת
speaking
walking / going
אוֹכֵל / אוֹכֶלֶת
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

x