מילים for Test 4


or press Enter
00:00:00
תאוה
Pretext/Excuse
Kill me
From where
לשאת
You hated
Desire
בקרבו
To carry
Mill
מאין
הרגני
לבדי
Make them stand
התיצבו
עלילה
Within them
מאסתם
By myself
ריחים
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

x