טובשבט

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 גֶזַע Trunk    
2 עָלִים Leaves    
3 עָנָפִים Branches    
4 שוֹרָשִים Roots    
5 עֵצִים Trees    
6 פְּרָחִים Flowers    
x