Shoresh list 14 ?>

Shoresh list 14

Shoresh list 14

Shoresh list 14

פרק מ”ג – פרק מ”ד – מילים

פרק מ”ג – פּרק מ”ד – שרשים

פּרק מ׳׳ב – מילים

פּרק מ׳׳ב – שׁרשׁים

פֶּרֶק מ”א – מילים

פֶּרֶק מ”א – שרשים

Parashat Miketz Perekim 43-44 Shoreshim