פרק מ”ג – פּרק מ”ד – שרשים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 ש.א.ל Ask    
2 א.מ.ר Say    
3 ז.ק.נ Old    
4 ח.י.ה Live    
5 ע.ב.ד Work    
6 ש.ח.ה Bow down    
7 נ.ש.א Lift/carry    
8 ר.א.ה See    
9 מ.ה.ר Hurry    
10 ב.ק.ש Request    
11 ב.ו.א Come/bring    
12 ב.כ.ה Cry    
13 ר.ח.צ Wash    
14 י.צ.א Go out    
15 ש.י.מ Put    
16 ק.ר.ע Tear    
17 ש.ו.ב Return    
18 נ.פ.ל Fall    
19 ע.ש.ה Do/make    
20 י.ד.ע Know    
21 ד.ב.ר Speak    
22 מ.צ.א Find    
23 ה.י.ה Was/be    
24 ע.ל.ה Go up    
x