לג בעומר

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 נצח win/ victory    
2 עשיר rich    
3 כעס angry    
4 בעל husband    
5 מלחמה war    
6 נגד against    
7 סימן sign    
8 מדורה bonfire    
9 ברח ran away    
10 מעין spring (of water)    
11 גזר decree    
12 התחיל begin    
13 חיילים soldiers    
14 דפיקה knock    
x