עשרת הדברות

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 how the god describe himself at "אנכי ה? אשר הוצאתיך מארץ מצרים    
2 why the god describe himself "אשר הוצאתיך מארץ מצרים כי היו עדים עם ישראל    
3 how we call to someone that not belive at the god כופר    
4 how many commend we have at pasuk "תורה ציוה לנו משה מורשה" 611    
5 from where we have more to commends to 611 "אנכי הי" ולא יהיה it    
6 What are the four elements of religion that are learned from the Ramban אמונה בה', ה' ברא את העוללם, נתן את התורה, ה' משגיח על העולם    
7 מזה "קדמון" ancient - קדם להכל    
8 Why should the people of Israel have to believe in God? Because he took them out of the land of Egypt and they saw it    
9 What are the four forbidden in idolatry? עבודה,אמונה,מחשבה,דיבור    
10 If a person thought to work idolatry and did not work he would receive punishment כן גם על מחשבה של עבודה זרה מקבלים עונש    
x