ביטויים עם המילה שלום


or press Enter
00:00:00
רודף שלום
G-d forbid
שלא יקרה משהו רע
שוב בשלום
Sending regards to someone
להגיד שלום למשהו שנמצא רחוק
Have a safe trip (go in peace, come back in peace)
לך בשלום ותחזור בשלום
A true peace/real peace
שלום אמיתי
צאתך לשלום ובואך לשלום
Have a peacefull day
שיהיו לכם דברים טובים
Someone who seeks for peace
אוהב שלום
עליו השלום
דרכי שלום
How are you?
איך אתה מרגיש
May he rest in peace
אומרים כאשר מדברים על משהו שכבר מת
חס ושלום
ד״ש-דרישת שלום
Return safely
חזור הבית בשלום
שלום עליכם
שלום אמת
Peaceful ways/paths
אנשים שהולכים בדרכים טובות
מה שלומך?
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x