:פרק אלו מציאות – דף כא. – דף כג – Key Words

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 ברשות הרבים in public    
2 הרי אלו these are    
3 כמה how much?    
4 היכי דמי what is the case?    
5 טובא more    
6 בציר less    
7 הכי this    
8 בעי asked    
9 מהו what is the הלכה?    
10 טעמא מאי what is the reason?    
11 משום because    
12 או or    
13 דלמא maybe    
14 כל שכן certainly    
15 איתמר it was said    
16 תא שמע come, learn    
17 הכא here    
18 עסקינן we are dealing    
19 ת"ש תא שמע – come, learn    
20 אמאי why?    
21 התם נמי there also    
22 דאמר that he said    
23 אגב since    
24 מפני because    
25 מאימתי from when    
26 נהי although    
27 איכא there are    
28 אמרי they said    
29 כיון since    
30 ואפילו and even    
31 בצד on the side    
32 וכן and also    
33 בשלמא it is good    
34 רישא the beginning (section)    
35 אלא but    
36 סיפא the end (section)    
37 דקתני that we learned    
38 הואיל since    
39 ואע"ג ואף על גב – and even though    
40 אי הכי if so    
41 הלכך therefore    
42 דכתיב as it is written (in the פסוק)    
43 בין whether    
44 שרא it is permitted    
45 אסורה it is forbidden    
46 תיובתא conclusive refutation    
47 והלכתא and the הלכה is    
48 כולי עלמא everyone    
49 עד until    
50 הכא במאי עסקינן here, what are we dealing with?    
51 דיקא נמי we can also make a דיוק    
52 דומיא similar to    
53 שמע מינה learn from this    
54 והא but    
55 תנן we learned in a משנה    
56 מתניתן our משנה    
57 מכלל it implies    
58 תימא you say    
59 אידי ואידי this and that    
60 ולא קשיא there is no question    
61 כאן here    
62 קודם before    
63 אָתָא he came    
64 א"ל אמר ליה - he said to him    
65 זיל go    
66 שקול take    
67 כי היכי just like    
68 איכא דאמרי some say    
69 ואי סלקא דעתך and if you think    
70 נפקא מינה the difference is    
71 חזייה he saw    
72 מִנַיִן from where do we know?    
x