שורשים פרק כ״ג ליאל

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 מ ו ת die    
2 ב ו א come    
3 ה י ה was    
4 ס פ ד eulogize    
5 ב כ ה cry    
6 ק ו ם got up    
7 ד ב ר speak    
8 א מ ר say    
9 י ש ב sit    
10 נ ת ן give    
11 ק ב ר bury    
12 ע נ ה answer    
13 ש מ ע listen/ hear    
14 ב ח ר choose    
15 ש ח ה bow down    
16 פ ג ע meet/ plead    
x