פועל ושם הפועל

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1מספרto Tellלספר    
2קוראto readלקרוא    
3לומדto learnללמוד    
4מדברto talkלדבר    
5מקשיבto listenלהקשיב    
6כותבto writeלכתוב    
7עושהto doלעשות    
8יושבto sitלשבת    
9אוהבto loveלאהוב    
10רוצהto wantלרצות    
x