משה הרועה הנאמן

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1רואהhe seesusing his eyes    
2רועהshepherdhe leads animals    
3פילelephanthuge animal    
4עדרherda group of animals    
5נאמןfaithfultrustworthy    
6מעיןspringlittle pond    
7 פעם אחתone timeonce    
8פתאוםsuddenlyunexpectedly    
9גדיbaby lambalso called a "kid"    
10כבשהsheepmother of a גדי    
11סוגtypecatagory    
x