התקווה

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 תקווה Hope    
2 פנימה inside    
3 נפש soul    
4 קדימה forward    
5 צופיה looking    
6 אבדה loss    
7 שנות years    
8 אלפיים 2000    
9 חופשי free    
10 הומיה Wants    
11 מזרח East    
12 להיות To be    
x