חברים בעברית 5


or press Enter
00:00:00
כתוב
רעיון
קודם
מוצא
חפץ / חפצים
אחר כך
שומרת
הפתעה
גביע
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

x