אמר אביי

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 הא דאמרן זה שאמרנו    
2 העידית שדה משובחת    
3 וק"ו וקל וחומר    
4 ולא תימא ולא תאמר    
5 ערוגה שורה של גידולים    
6 ולא ידעינן ואנו לא יודעים    
7 אי כחושה שדה רזה (הכוונה שדה לא משובחת    
8 הואי הייתה    
9 שמינה שדה משובחת    
10 קום שלים שמינה לך ושלם דמי שדה משובחת    
11 דאיכא השתא שיש עכשיו    
12 דהכי לא אמרינן שכך אנחנ ולא אומריםן    
13 דלקמיה שלפניו - הכוונה שיבוא בהמשך    
14 ומאי ניהו ומה הוא    
15 כי היאך דסליק כמו שיעלה בהמשל    
x