ד׳ תעניות

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 צום גדליה גדליה בן אחיקם נהרג    
2 עשרה בטבת סבבו ירושלים    
3 שבעה עשר בתמוז שברו חומות ירושלים    
4 תשעה באב חרבן בית המקדש    
x