התאמת פעלים לשמות פועל

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 לעבוד עובד    
2 לעשות עושה    
3 לשמור שומר    
4 לרחוץ רוחץ    
5 לצבוע צובע    
6 לכתוב כותב    
7 לומר אומר    
8 ללכת הולך    
9 לסדר מסדר    
10 לבקש מבקש    
x