תפילת השחר דף כ”ז עמוד ב

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 איני האמנם? / האם באמת כך?    
2 והא והרי    
3 חלפי חלפו / עברו    
4 היכי עביד הכי איך עשה כך    
5 שאני שונה    
6 מר אדוני (לשון כבוד)    
7 אין בדילנא כן הפסקתי לעשות מלאכה    
8 מי בדלת האם הפסקת לעשות מלאכה    
9 והיינו דקאמר וזהו שאמר    
10 הוה היה    
11 ושנה לן פרקין למד אותנו תורה    
12 שרא התיר    
13 לכברויי סלי לעשן כלים בגפרית    
14 ההוא טעותא הואי ההוא היה בטעות    
15 והלכתא כוותיה והלכה כמותו    
16 מי הדרא האם חוזרת    
17 נתקשרו שמים בעבים השמים נתכסו ענניים    
18 שאני שונה    
19 דלא מטרחינן להו שלא מטריחים אותם    
20 מצלי מתפלל    
21 כי אתא כאשר הגיע    
x