מילים 1

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 מקנה flocks, group of animals מאד very    
2 משפחה family מלך king    
3 מלאך angel, messenger מים water    
4 מפני because of לא no    
5 מה what לפני before    
x